Algemene voorwaarden

1. De vermelde lestarieven gelden per persoon per uur, tijdens welk uur in totaal een half uur op de baan les wordt genoten, in 3 blokken van ongeveer 10 minuten, uitgaande van een twee persoonsbezetting op de baan, en zijn inclusief het gebruik van materiaal.

2. Het lesgeld voor de geboekte lessen dient voor aanvang van de eerste les te worden voldaan door middel van pinbetaling of overboeking via de website . Er is geen mogelijkheid tot het betalen per creditcard.

3. Er bestaat per cursist slechts één maal de mogelijkheid van het volgen van een introductie les.

4. Met uitzondering van een seizoen abonnement kunnen de geboekte lessen worden gevolgd door degene op wiens naam het abonnement is geboekt tenzij het abonnement expliciet op naam van meerdere personen is afgesloten.

5. In geval van verhindering kunnen geboekte lessen tot 24 uur voor aanvang van de les kosteloos worden geannuleerd. Voor deze lessen zal geen restitutie van het lesgeld plaats zal vinden maar zij kunnen opnieuw worden ingepland. Geboekte lessen die binnen 24 uur voor aanvang van de les worden geannuleerd zullen op het betreffende abonnement in mindering worden gebracht.

6. Het annuleren van lessen kan via de website, of telefonisch tijdens openingstijden.

7. Nog te genieten lessen op een afgesloten abonnement, ook die ter vervanging van geannuleerde lessen, kunnen tot uiterlijk de 31e december van het seizoen volgend op het seizoen waarin het abonnement is afgesloten worden afgenomen. Voor niet afgenomen lessen zal geen aanspraak bestaan op restitutie van lesgeld.

8. De cursist volgt de lessen volledig voor eigen risico. Indoorski & snowboard Zaanstad aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van het volgen door de cursist van de lessen of enig zichtbaar of onzichtbaar, verborgen of niet verborgen gebrek aan een der gebruikte lesmaterialen, de baan waarop wordt geskied inbegrepen, ongeacht of deze het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming of niet en van toedoen van derden of niet.

9. Ten laste van de cursist komen de kosten van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, welke de cursist voor het geldend maken van zijn rechten ingevolge deze overeenkomst nuttig of nodig mocht achten.

10. Als er spraken van overmacht is dan kunnen de lessen door Indoorski&snowboard Zaanstad op een ander tijdstip worden ingepland zonder restitutie van het lesgeld.